Drobečková navigace

Úvod > O nás > Pedagogika Marie Montessori

Pedagogika Marie Montessori

Marie Montessori předstihla v mnoha směrech svoji dobu.

Marie Montessori

Narodila se v roce 1870 ve městě Chiaravalle v provincii v Itálii. V roce 1896  po ukončení studia medicíny se stala první  ženou v Itálii s kvalifikací lékařky. V její praxi ji klinická pozorování přivedla k analýze učení dětí. Svoji pozornost upřela na  způsob jejich vývoje v závislosti na okolí, které je bezprostředně obklopuje. Marie Montessori je nositelkou Nobelovy ceny  za mír z roku 1950.

Svoji metodu postavila na výsledcích své vědecké práce, která byla zaměřena na schopnost dětí přijímat téměř bez  jakéhokoliv úsilí poznatky ze svého okolí a na jejich neúnavný zájem o práci s pomůckami. Všechno vybavení, všechna  cvičení i techniku, kterou doktorka Montessori vyvinula, vychází z poznatků získaných při jejím pozorování dětí  vyvíjejících činnost přirozeně a samostatně bez asistence dospělých.

Marie Montessori zemřela v holandském Noordwijku v roce 1952, její práce však žije dodnes. V USA je nyní téměř 5 000 soukromých a přibližně 200 státních Montessori škol. Školy Montessori existují po celém světě: v Rusku, na Taj-wanu, v Japonsku, v Koreji, v Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu, v jižní Africe, v  Tanzánii, v Mexiku, v Kolumbii, v Indii a v mnoha dalších zemích.

Pedagogika Montessori a její výchovné oblasti

Respektuje individuální zvláštnosti a potřeby dítěte.

Citlivě vnímá vývojové fáze dítěte a jeho touhu přijímat podněty z různých oblastí poznání.

Základem pestrosti vjemů je "připravené prostředí" - přehledné a podnětné.

Montessori třídy a připravené prostředí

"Předměty, které obklopují dítě, by měly vypadat spolehlivě a atraktivně a "dětský dům" by měl být hezký a příjemný až do nejmenších detailů.... Je možné říci, že existuje téměř matematický vztah mezi krásou okolí a aktivitou dítěte. Mnohem ochotněji bude dítě objevovat v půvabném prostředí, než v chaotickém." Marie Montessori.

Ve třídách jsou děti rozličného věku, učí se jedno od druhého a navzájem se inspirují. Mladší děti pozorují starší, a mají tak možnost podívat se dopředu a vidět, co následuje. Starší děti mají příležitost upevnit své vědomosti tím, že se o ně podělí s mladšími dětmi. Při neustálém vzájemném vlivu se děti učí přebírat odpovědnost za sebe a jedno za druhé. Učí se vycházet s dětmi různého věku a různých schopností, respektovat práci, pracovní prostor ostatních a být vůči sobě zdvořilé. Učí se omluvit se, navzájem se zdravit a slušně vyjádřit své požadavky. Aktivně se podílejí na udržování pořádku ve třídě tím, že odkládají pomůcky na příslušné místo, aby byly připraveny pro další dítě. Stručně řečeno, třída se stává rozkvétající společností, kde se s dětmi zachází s respektem a vážností a děti se chtějí chovat vůči ostatním se stejnou úctou a vážností.

Podle M. Montessori je připravené prostředí utvořeno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se maximálně nezávisle. Montessori třída je "obývací místnost" pro děti. Všechen nábytek je přizpůsoben výšce dětí a všechny materiály mají rozměry vyhovující fyzickým rozměrům dětí předškolního věku. Pomůcky a materiály jsou umístěny ve třídě a v herně podle oblastí: praktický život, smyslová oblast, jazyková, matematická, svět kolem nás. Když dítě pracuje s pomůckami, může samo přijít na chyby. Nezapadá-li nějaká část nebo je navíc, dítě snadno zpozoruje omyl a není tu potřebná "oprava" ze strany dospělého. Dítě je schopno řešit problémy samo a tím získává nezávislost, analytické myšlení a uspokojení z dokonalého výsledku. Tak jak dítě pokračuje v objevování, pomůcky se navzájem doplňují a navazují na sebe.

Praktický život

Když dítě začne chodit do školky ve věku tří let, oblast praktického života mu umožní propojení mezi domovem a školou. Ve třídě jsou nástroje přizpůsobené věku dítěte a skutečně fungují. Dítě je schopno vykonávat tytéž aktivity, které vidělo u dospělých: leštění, čištění, přelévání, a zametání. Tempo je volné a dospělý je na blízku, aby pomohl, je-li třeba, ale jinak nezasahuje. Samozřejmě, že tříleté dítě více zajímá pohyb při mytí stolu než to, zda stůl bude čistý. Pohybem získá základní ovládání motoriky a koordinaci rukou a očí a to mu umožní úspěšně vykonávat složitější úlohy. Ve třídě Montessori jsou čtyři rozdílné skupiny cvičení praktického života: osobní péče (zapínání knoflíků a zipů, česání, zavazování tkaniček,...), péče o prostředí (čištění, zametání, práce na zahradě, leštění, mokré a suché aktivity, experimentování, zalévání květin, péče o zvířátka ve třídě, úklid pomůcek a hraček...), rozvoj sociálních vztahů (pozdravení, přivítání, omluva, poděkování - "slušnost a zdvořilost", pomoc mladším dětem s oblékáním, přípravou svačinky...), pohyb (rovnováha "chůze po elipse", tichá hra, atd...).

 Praktický život  Praktický život Praktický život

Smyslová oblast

"Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech odlišných detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování. Pomáhá nám z vnějšího světa získávat materiál pro naši představivost." Marie Montessori.

Svět je barva, velikost, rozsah, tvar, forma, zvuk, dotyk, chuť  a vůně. Děti žijí ve světě smyslových vjemů, a aby mohly pokračovat v tvořivé úloze rozvoje, potřebují zhodnotit a vyjádřit získané dojmy. Smyslové pomůcky Montessori jim prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti, a čichu umožní objasnit a zhodnotit jejich svět a porozumět mu. Pojmy dlouhý a krátký vnímají například pomocí červených tyčí různé délky. Podobně drsné a hladké rozeznávají dotykem drsného smirkového papíru a hladkého papíru. Smyslové pomůcky působí přímo na aktivní smyslové "antény" malého dítěte a tím se učení stává přirozeným výsledkem touhy objevovat.

Hnědá věž      Dřevěné válečky s úchyty      Odstíny barev
Geometrická tělesa  Barevné válečky

Matematická oblast

Matematické pomůcky pomohou dětem pochopit matematické zákonitosti, podpoří vynalézavost a touhu experimentovat. Děti předškolního věku mají od přírody matematickou mysl, manipulace a experimentování s pomůckami jim umožní pochopit matematickou cestu od konkrétního k abstraktnímu.

Sequinovy tabulky 11 - 19   Červenomodré tyče

Jazyková oblast

Důraz je kladen na mluvený jazyk jako na základ všech lingvistických výrazů. V rámci celého prostředí Montessori dítě slyší a používá přesný slovník pro všechny aktivity. Pomůcky psaného jazyka - smirková písmena - představí dítěti jednotlivá písmena abecedy a jejich znění. Pomocí pohyblivé abecedy může dítě brzy začít vytvářet slova, věty a celé příběhy. Když se necháme vést dětskou zvědavostí, práce s jazykem (čtení, psaní) se může rozšířit na výzkum v oblasti vědy a společenských studií. Obrázky s názvoslovím umožňují dětem poznávat novou slovní zásobu, která se váže k lidem, rostlinám, zvířatům a jevům kolem nás.

Smirková písmena

Svět kolem nás

Dítě se zajímá o "celý svět". Poznáním vlastního já, rodiny, města, Země, ve které žije... Mapy světa, kontinentů, globusy pevniny a oceánů, vlajky států...umožňují dětem zkoumat život na Zemi, poznávat lidi, jejich zvyky a vedou je k tomu, aby si vážily lidského společenství s jeho bohatou různorodostí. Vstupují do říše živočichů a rostlin, seznamují se se Sluneční soustavou a vznikem života na Zemi. Bohatství poznatků podporují nejen Montessori pomůcky, ale také velké množství knih a encyklopedií.

Mapa Evropy    Puzzle pták

Umění a hudba

Umělecké a hudební materiály jsou začleněny do "připraveného prostředí" jako součást každodenní aktivity dětí. K dispozici jsou různé výtvarné a pracovní pomůcky (pastelky, křídy, vodové barvy, modelovací hmota, keramická hlína, textilie, různé druhy papíru, lepidla, nůžky,... Je tu příležitost zazpívat si, zatancovat, zabubnovat, zahrát si na hudební nástroje. Umění a hudba se nachází všude okolo nás a Montessori výuka dovoluje dítěti, aby vnímalo umění jako přirozenou součást fyzického světa.

Muzikohrátky